Povežite se s nama

Islamska zajednica

Rekordnih 60 novih hafiza u 2021. godini u Bosni i Hercegovini

Kur’an u islamu ima središnje mjesto. Po islamskom vjerovanju Kur’an je Vječni Govor Božiji, Vječna Riječ Božija, kako po svome slovu i zvuku, tako i po značenju, smislu. Svakom vremenu koje je provelo pomno čitanje Kur’ana sam Kur’an je podario neizmjerne darove.

Jedna od brojnih blagodati kojima je Allah počastio Svoja stvorenja je slanje Kur’ana. Božija riječ stoljećima se prenosi s generacije na generaciju i ljubomorno čuva među muslimanima širom svijeta, neovisno o njihovoj etničkoj, rasnoj ili drugoj pripadnosti.

Taj način prenošenja i čuvanja Božije riječi je hifz, učenje Kur’ana napamet. To iziskuje izuzetno veliki trud, mnogo odricanja, promjenu životnih navika, preciziranje rasporeda dnevnih aktivnosti, te još niz drugih preduslova.

Bosna i Hercegovina je zemlja koja već stoljećima baštini islamsku vjeru, kulturu i tradiciju u okviru koje posebno mjesto zauzima pamćenje, čuvanje, izučavanje i prenošenje Kur’ana Časnog.

Ponosni smo što možemo istaći da danas u našoj zemlji imamo 563 hafiza koji su na sebe preuzeli ovaj veliki emanet čuvanja Božije riječi. Važno je napomenuti da Bosna i Hercegovina nije velika zemlja. Njeno stanovništvo danas broji skoro 3,5 miliona stanovnika. 

Lanac hifza počinje od Uzvišenog Stvoritelja svih svjetova, Allaha, dž.š., Koji je svom govoru preko meleka Džibrila, a.s., podučavao Muhammeda, a.s., a on ostale ljude, koji su svoje znanje prenosili na druge i tako do danas.

Navedena silsila učenja hifza dovoljan je pokazatelj kolika je veličina učenja Kur’ana napamet. Institucija hifza, dakle, datira od Poslanikovog, a.s., vremena, a najistaknutiji ashabi koji su bili poznati po dobrom pamćenju Kur’ana, njegovom razumijevanju i poznavanju različitih načina njegovog učenja bili su Abdullah b. Mes’ud, Salim b. Ma’kal, Mu’az b. Džebel i Ubejj b. Ka’b. Salim je poginuo u poznatoj bici na Jemami, kad je poginulo 70 hafiza Kur’ana, što je bio jedan od glavnih faktora za projekt kodifikacije mushafa.

U Bosni i Hercegovini je praksa da kandidat nakon završetka hifza pred mentorom polaže ispit pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice na način da prouči čitav Kur’an pred članovima komisije za minimalno 15 dana, učeći dva džuza dnevno, što ukazuje na ozbiljnost i posvećenost praksi učenja Kur’ana napamet na našim prostorima.

Običaj je da se, nakon polaganja hifza pred komisijom, upriliči svečana hafiska dova, tj. svečanost na kojoj se novom hafizu zvanično uručuje diploma u hifzu, nakon čega dotični postaje legalni i legitimni nosilac časnog zvanja hafizu-l-Kur’an.

U posljednjih 10 godina, iznjedrili smo ukupno 338 hafiza, od čega 201 muškarca i 137 žena.

 Godina iza nas je, za sada, rekordna godina po broju novih hafiza u Bosni i Hercegovini. U 2021. godini, pred Komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, hifz je položilo 60 hafiza, 28 muških osoba i 32 ženske osobe.

Novi hafizi u 2021. godini su: Rejhana (Edin) Nezirić – Muhaffiz hafiza Amira Hodžić-Mujović, Anel (Albert) Elezović – Muhaffiz hafiz Sulejman-ef. Bugari, Mersiha (Sulejman) Aberhouche-Skopljak – Muhaffiz hafiza Nermina Ćuprija, Zerisa (Amel) Pleh – Muhaffiz hafiz Mensud-ef. Đulović, Ibrahim (Muhidin) Mujezinović – Muhaffiz dr. hafiz Safet-ef. Husejnović, Tesnim (Harun) Efendić – Muhaffiz hafiz Abdullah-ef. Kapo, Hamza (Arif) Ćelović – Muhaffiz mr. hafiz Abdussamed Podojak, Amra (Jakub) Strika – Muhaffiz hafiz Zijad-ef. Dervić, Selma (Jasir) Dizdarević – Muhaffiz hafiz Amir-ef. Hodžić, Malik (Edin) Porča – Muhaffiz hafiz Ishak-ef. Efendić, Bilal (Hamid) Hamidović – Muhaffiz hafiz Sadok Ammar, Ismail (Mohamed) El Idrissi – Muhaffiz hafiz Mustafa-ef. Efendić, Belkisa (Safet) Murtić – Muhaffiz mr. hafiz Maid-ef. Ibrahimović, Salahudin (Zahir) Maglić – Muhaffiz dr. hafiz Safet-ef. Husejnović, Dženan (Omer) Čokić – Muhaffiz hafiz Abdullah Mrkonjić, Emilija (Kemal) Canović-Redžepagić – Muhaffiz hafiza Sadžida Skejić-Džihić, Sulejman (Mustafa) Hašić – Muhafiz dr. hafiz Rifet Šahinović, Rumejsa (Rasim) Šišić – Muhaffiz hafiz Suad-ef. Šahinović, Hanan (Dženan) Zulum – Muhaffiz hafiza Hajra Imamović-Zulum, Ajna (Adnan) Maglić – Muhaffiz hafiza Hajra Imamović-Zulum, Ulfeta (Ilfet) Husović-Sofović – Muhaffiz hafiza Sadžida Skejić-Džihić, Nudžejma (Nedim) Hazić – Muhaffiz hafiz Zijad-ef. Dervić, Nurija (Adem) Čikarić – Muhaffiz hafiz Mirnes-ef Spahić, Esma (Amer) Bećović – Muhaffiz hafiza Anisa Jusić, Hamza (Ahmed) Attar – Muhaffiz doc. dr. hafiz Kenan-ef. Musić, Emir (Fuad) Perenda – Muhaffiz dr. hafiz Fadil-ef. Bektaš, Nedim (Zijad) Avdibegović – Muhaffiz hafiz Nijaz-ef. Aganhodžić, Sami (Senad) Balaš – Muhaffiz hafiz Hikmet-ef. Džanko, Emina (Salih) Ljubunčić – Muhaffiz hafiza Sadžida Skejić-Džihić, Nail (Suad) Salkanović – Muhaffiz hafiz Almir-ef. Salkanović, Adil (Enes) Hadžić – Muhaffiz hafiz Ahmed-ef. Bukvić, Mirnesa (Adil) Sijamhodžić Mujala – Muhaffiz hafiza Hajra Imamović-Zulum, Davud (Selvedin) Isaković – Muhaffiz hafiz Haris-ef. Delić, Fahret (Ferid) Baćevac – Muhaffiz hafiz Omer-ef. Camić, Jusuf (Enes) Šošić – Muhaffiz hafiza Amela Šehić, Ahmed (Ševal) Delić – Muhaffiz hafiz Ahmed-ef Bukvić, Merjem (Asmin) Sofić – Muhaffiz hafiza Edina Mehuljić, Omar (Omer) Kupus – Muhaffiz hafiz Maid-ef Ibrahimović, Mahira (Đemo) Varka – Muhaffiz hafiza Nermina Ćuprija, Fadil (Šekib) Umihanić – Muhaffiz hafiz Nedžad-ef Vehabović, Joudy (Islam) Hassan – Muhaffiz hafiza Hajra Imamović-Zulum, Muhibba (Fuad) Sedić – Muhaffiz hafiza Hajra Imamović-Zulum, Aida (Omer) Hodžić – Muhaffiz hafiza Anisa Jusić, Ahmed (Aziz) Alili – Muhaffiz hafiz Aziz Alili, Banina (Omer Biševac-Arnautović – Muhaffiz hafiza Sadžida Skejić-Džihić, Emina (Halid) Buljubašić – Muhaffiz mr. hafiz Salih-ef. Halilović, Zuhdija (Zuhdin) Delić – Muhaffiz hafiz Nedžad-ef Vehabović, Adna (Nermin) Ibrahimović – Muhaffiz hafiz Edin-ef. Dedić, Lamija (Enver) Šehić – Muhaffiz hafiz Ibrahim Alparslan, Mehdi (Nasser) Afifi – Muhaffiz hafiz Ishak-ef. Efendić, Isa (Khaled) Barakat – Muhaffiz hafiz Ibrahim Alparslan, Davud (Samir) Aldobašić – Muhaffiz hafiz Ahmed-ef. Bukvić, Aldina (Fikret) Husrep-Tucaković – Muhaffiz hafiza Nermina Ćuprija, Alma (Kasim) Karzić – Muhaffiz hafiza Nermina Ćuprija, Sanin (Suad) Klarić – Muhaffiz hafiz Dževad Gološ, Zejna (Hasan) Babić – Muhaffiz hafiza Hajra Imamović-Zulum, Amina (Mirzet) Imamović – Muhaffiz hafiz Mensud-ef. Đulović, Berina (Hajrudin) Kučković – Muhaffiz hafiz Amir-ef. Hodžić, Iman (Fuad) Silajdžić – Muhaffiz mr. hafiz Abdussamed-ef. Podojak i Nusejba (Bećir) Hodžić – Muhaffiz hafiza Hajra Imamović-Zulum.

Osim 60 novih hafiza u INDEX hafiza Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u 2021. godini zavedena su još tri hafiza čije su idžazetname nostrificirane i verifikovane od strane Komisije Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a rješenjem Rijaseta o nostrifikaciji idžazetname imenovanim je priznato zvanje Hafizu-l-Kur’ani-l-kerim:

Amir (Junuz) Nedimović – Muhaffiz hafiz Mahir Šehašir, Muhamed (Sabahudin) Selmani -Muhaffiz hafiz Ibrahim Halil Muhammed Hudejb i Kenan (Šemsudin) Musić – Muhaffiz hafiz Jasin Karut.

 Današnje stanje i situacija u pogledu hifza i kiraeta u Bosni i Hercegovini veoma je dobra, ne samo u kvalitetu učenja već i u većem broju kandidata koji uče i onih koji stignu do samog hafiskog ispita. 

 U mnogim stavcima Kur’ana i Sunneta Poslanika, s.a.v.s., učenjaci su prepoznali važnost i vrijednost učenja Kur’an-i kerima napamet. Jedno od najvažnijih i najistaknutijih vrijednosti memorizacije Kur’ana Časnog s kojim se može odlikovati onaj ko uči Božiju Knjigu ili je memoriše, je ta što on postaje Allahov miljenik na ovom i Budućem svijetu.

Isto tako, Kur’an onoga koji ga zna napamet podiže na pijadestal časnih meleka. Hafizu Kur’ana zavide na ovom i na Budućem svijetu. Uzvišeni Allah će počastiti roditelje hafiza Kur’ana i povećati njihove stepene i vrijednost, što ukazuje na počast hafiza Kur’ana i njegovu vrijednost.

Posebnu nagradu dobit će roditelji hafiza, koji će biti ogrnuti svečanim plaštom, čija ljepota nadilazi čitav dunjaluk i sve što je na njemu jer su vodili brigu i usmjeravali svoje dijete. Čak i ako ne budu imali udjela u tome, Allah će ih nagraditi zbog njihovog djeteta.

Prenosi se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: Allahov Poslanik, a. s, rekao je: “Kur’an će doći svome učaču na Sudnjem danu i upitati: ‘Da li me prepoznaješ? Ja sam onaj zbog koga si ustajao noću, a danju bio žedan.’ Potom će mu se u desnu ruku dati vlast, u lijevu vječnost, na glavu će mu se staviti kruna dostojanstva, a njegovi roditelji bit će ogrnuti plaštom, čija ljepota nadmašuje dunjaluk i sve što je na njemu. Oni će reći: ‘Gospodaru, kako smo ovo zaslužili?’ Bit će im rečeno: ‘Tako što ste svoje dijete podučili Kur’anu.“ (Bilježi Taberani u El-Evsatu) 

Od Burejdea, r.a., prenosi se da je Poslanik, a.s., rekao: „Ko god bude čitao Kur’an, pamtio ga i sprovodio u praksu, njegovim roditeljima će se na Sudnjem danu staviti kruna koja će sijati poput Sunca i bit će ogrnuti plaštom čija će ljepota nadmašiti čitav dunjaluk. Upitat će: “Zašto nam je dato ovo?” Reći će im se: “Zbog toga što je vaše dijete naučilo Kur’an.” (Bilježi Hakim u Mustedreku)

Prenosi Ebu Hurejre r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: „Na Sudnjem danu bit će doveden učač Kur’ana, pa će Kur’an reći: “Gospodaru, omogući mu da na glavu stavi krunu plemenitosti.” Nakon toga će reći: “Gospodaru, povećaj mu i omogući da odjene ogrtač plemenitosti.” Nakon toga će reći: “Gospodaru, budi njime zadovoljan” i Allah, dž.š., bit će zadovoljan njime i bit će mu rečeno: “Uči Kur’an i uspinji se u Džennetu”, pa će mu za svaki proučeni ajet biti povećan stepen u Džennetu“. (Hadis bilježe Tirmizi i Hakim)  

Svi mi imamo svoje prohtjeve, ali družeći se sa Kur’anom mi svoje potrebe na pravi način definišemo i po prioritetima redamo. Druženje s Kur’anom je ovosvjetska, ali i ahiretska privilegija. Kur’an će biti zagovornik – šefa’atdžija na Sudnjem danu svima koji ga budu učili. Kada imamo jaku vezu sa Kur’anom, takva veza će nam podariti iskrene prijatelje, poredati naše životne prioritete i učiniti nas važnim na oba svijeta.

Svako novo padanje rodne kiše zbiva se iz drukčije raspoređenih oblaka istoga neba. 

– Gospodaru naš, smjerno Te molimo da učiniš Kur’an našim vodičem u životu, drugom u kaburu, zagovornikom na Sudnjem danu i društvom koje će doživjeti radost slušanja Allahovog učenja Kur’ana. Amin – formom dove je zaključen osvrt Uprave za vjerske poslove.

(Preporod.info)

More in Islamska zajednica